Képzési lehetőségek

Hat évfolyamos gimnáziumi képzés: 01 kód

A hat évfolyamos gimnáziumi képzés intézményünk régi, nagy hagyományokkal rendelkező képzéstípusa, melyet az 1992/1993 tanévben indítottuk útjára.

Az elmúlt közel harminc évben tanulmányi tekintetben a hatosztályos képzés diákjai teljesítettek legjobban, tanulmányi versenyeken legnagyobb arányban a hatosztályos képzés tanulói szerepeltek. Az összesített érettségi vizsgaeredmények mindvégig 4,4 és 4,75 között mozogtak, kiemelkedő volt a középiskolai tanulmányok alatt megszerzett nyelvvizsgák száma is.

Az elmúlt közel három évtizedben csaknem 100%-os arányban és jellemzően magas presztízsű egyetemekre és szakokra nyertek felvételt diákjaink.

A szakmai előnyökön túl pedagógiai szempontból is előnyös ez a képzéstípus: hat év együtt töltött idő kivételes közösséggé formálja a diákokat.

Életük legfogékonyabb időszakában vannak együtt olyan diákok, akik számára az előbbre jutás belső igényből és szülői gondoskodásból együttesen fakad. A kötelező érettségi vizsgatárgyak, idegen nyelvek óraszáma a megújított képzésben is magasabb a kötelező kerettantervi előírásoknál, ez alaposabb felkészülést tesz lehetővé az érettségi vizsgákra és nyelvvizsgákra.

Az angol mellett második idegen nyelvet 9. évfolyamtól szabadon választhatnak a tanulók a német, francia, orosz, spanyol, nyelvek közül, csoportok indulása és beosztása a mindenkori jogszabályi előírások alapján lehetséges. A 11. és 12. évfolyamon a jelentkezések és az intézményi lehetőségek figyelembe vételével lehetőség van plusz órák felvételére az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.

A jelentkezők egységes írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelv és matematika tantárgyakból. A felvételi döntés meghozásához sor kerül a jelentkező tanulókkal való személyes beszélgetésre is.

A felvételi pontszámot 25%-ban az általános iskolából hozott pont, 50%-ban az írásbeli vizsgán, 25%-ban a meghallgatáson elért eredmény alapján számítjuk.

A hozott pont az általános iskolában az 5. év végén és a 6. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, matematika, a tanult idegen nyelv, valamint további egy, szabadon választott tantárgy osztályzataiból kerül kiszámításra.

Az iskola épülete és parkja

Négy évfolyamos gimnáziumi képzések

Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés célnyelvi előkészítéssel (öt tanév): 02 kód


Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés célnyelvi előkészítés nélkül: 03 kód

A már régóta kiváló eredményekkel működő, valamint a néhány éve bevezetett, célnyelvi előkészítésel és az újabban már célnyelvi előkészítés nélkül is működő két tanítási nyelvű képzés célja egyaránt az, hogy az általános iskolában szerzett magas szintű angol nyelvtudásra alapozva a diákok tanulmányaik végére olyan nyelvi szintre jussanak, amelyen képesek az angol nyelvet, mint eszközt használni; az idegen nyelven tanult tantárgyak elsajátítása során olyan rutint szerezzenek, amellyel az egyetemi képzésüket angol nyelven folytathatják.

A jogszabályokban előírt anyanyelvi lektor alkalmazását és három tantárgy angol nyelven történő tanítását biztosítjuk (ezek a történelem, civilizáció, illetve a célnyelvi előkészítővel működő képzés esetén a biológia, célnyelvi előkészítő nélkül működő képzés esetén pedig a földrajz tantárgyak).

A felvételi eljárás

A központi írásbeli felvételi (matematika-magyar nyelv) mellett angol szóbeli vizsgát tartunk a hozzánk jelentkezők részére. A vizsga részét képezi a kötetlen beszélgetés, az önálló témakifejtés, a képelemzés, nyelvtani ismeretek és a szituációs gyakorlat. Követelményrendszerünket a Nemzeti Alaptanterv nyolcadik osztályosok számára előírt tananyaghoz igazítottuk.

A felvételi pontszámot 25%-ban az általános iskolából hozott pont, 50%-ban az írásbeli vizsgán, 25%-ban a szóbeli vizsgán elért eredmény alapján számítjuk.

A hozott pont az általános iskolában a 7. év végén és a 8. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, matematika, a tanult idegen nyelv, valamint a biológia, kémia, fizika közül választott további egy tantárgy osztályzataiból kerül kiszámításra.

Óraszámok a célnyelvi előkésztés évében (02 kód)

A célnyelvi előkészítés tanéve alapozó évfolyamként működik. Ebben az évben heti 18 angol óra mellett a matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, testnevelés és digitális kultúra tantárgyak szinten tartását a 8. osztály követelményei alapján biztosítjuk. A magas angol óraszám a következőképpen oszlik meg:

5 óra
nyelvtan
5 óra
szókincs­fejlesztés
5 óra
kommunikáció
3 óra
anyanyelvi tanár vezetésével

A célnyelvi előkészítés nélkül indított két tanítási nyelvű képzésben erre az alapozó tanévre értelemszerűen már nincs szükségük a diákoknak.

Belső vizsgák

A magas szintű nyelvtudás egyik biztosítéka a már jól bevált helyi vizsgarendszerünk. Ennek keretében már a célnyelvi előkészítés évében három vizsgát iktatunk be. Ez szűrőként is működik: azoknak a diákoknak, akik nem képesek megfelelő szinten teljesíteni ezeken a vizsgákon, más képzési formát javaslunk.

A 9. évfolyamon az öt évfolyamos képzéstípusban egyszer, a négy évfolyamos képzéstípusban félévenként tartunk vizsgákat, ezzel segítve a nyelvi visszacsatolást és a nyelvtudás folyamatos fejlődését.

Nyelvvizsgák

A folyamatos belső mérések segítségével teszteljük a tanulók tudását, így a kilencedik osztály végére a diákok 100%-a középfokú angol nyelvvizsgát szerezhet. Az emelt szintű érettségi vizsga letételével, az előírt követelményeknek eleget téve felsőfokú nyelvvizsgához jutnak.

Az angol, mint idegen nyelv intenzív tanulása általánosságban azt vonja maga után, hogy diákjaink nagy része a második nyelvként kínált idegen nyelvet is igen magas szinten sajátítja el. Választható nyelvek: 5 évfolyamos képzésben német, orosz, francia, spanyol, négy évfolyamos képzésben német és spanyol, a csoportok indulása és beosztása jogszabályi előírások alapján lehetséges.

Emelt szintű felkészülés

A két tanítási nyelvű képzésben hangsúlyozzuk, hogy diákjainkat sokirányú felsőfokú továbbtanulásra készítjük fel. A 11. és 12. évfolyamon a jelentkezések és az intézményi lehetőségek figyelembe vételével lehetőség van plusz órák felvételére az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.

Érettségi vizsgák

A jogszabályi előírásoknak megfelelően tanulmányaik befejeztével legalább két, célnyelven tanult tantárgyból célnyelven érettségi vizsgát kötelesek tenni a diákok. Amennyiben ezen vizsgák eredménye középszinten sikeres, és angol nyelvből emelt szinten legalább 60%-os eredményt érnek el a vizsgázók, érettségi bizonyítványuk felsőfokú (C1 komplex) típusú nyelvvizsgával lesz egyenértékű.

Tanulmányi versenyek

Diákjainkat folyamatosan felkészítjük a nyelvi és civilizációs versenyekre. Mind a barcsi regionális angol versenyen, mind pedig az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen kiemelkedő eredményeket érnek el tanítványaink.

Tudományos diákköri kutatómunkára hívjuk tehetséges, érdeklődő diákjainkat, folyamatosan nyújtunk lehetőséget az Erasmus+ és eTwinning projektekben való részvételre.

Angol nyelv-digitális kultúra képzés: 04 kód

Ezen a tagozaton célunk a diákok digitális, matematikai és angol nyelvi készségeinek fejlesztése, a matematika, informatika, angol nyelv tantárgyak alapos elsajátítása, emelt óraszámok, csoportbontás, gyakorlatorientált foglalkozások, korszerű robottechnikai eszközök segítségével.

A megújult tagozatot azoknak a logikusan gondolkodó, jó képességű, kreatív tanulóknak ajánljuk, akikhez közel áll a digitális világ, robotika, és leendő életpályájukon biztos alapokon nyugvó matematikai és angol nyelvtudásra lesz szükségük.

Az iskolában "Digitális alkotóműhely" működik, melynek korszerű eszközök állnak rendelkezésére: robotépítő készletek, programozható tudományos elektronikai csomagok, 3D nyomtató, lézergravírozó, stb A képzés során ECDL bizonyítványt is szerezhetnek a tanulók.

Első idegen nyelvként angol nyelvet, második nyelvként a tanulók német nyelvet tanulhatnak. A képzés megkezdéséhez angol nyelvből előképzettség szükséges!

A 11. és 12. évfolyamon a jelentkezések és az intézményi lehetőségek figyelembe vételével lehetőség van plusz órák felvételére az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.

A jelentkezők az írásbeli vizsgát követően az általános iskolában tanultakon alapuló, az informatikai műveltséget, alapvető tájékozottságot felmérő, a szövegértésre, logikai képességekre, taníthatóságra irányuló szóbeli meghallgatáson vesznek részt, melynek része egy gyakorlati feladat megoldása is digitális kultúrából.

A felvételi pontszámot 25%-ban az általános iskolából hozott pont, 50%-ban az írásbeli vizsgán, 25%-ban a meghallgatáson elért eredmény alapján számítjuk.

A hozott pont az általános iskolában a 7. év végén és a 8. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, matematika, az angol nyelv, valamint a digitális kultúra tantárgy osztályzataiból kerül kiszámításra.

Idegen nyelvi tehetséggondozó képzés, angol (05) és spanyol (06) szakirány: 05 és 06 kód

Az idegen nyelvi emelt képzésre kiemelkedő tanulmányi eredményű, jó képességű tanulók jelentkezését várjuk.

Az oktatás súlypontja az idegen nyelvi tehetséggondozás, de nem korlátozódik pusztán az idegen nyelv magas szintű elsajátítására. Célja tetszőleges irányú felsőfokú tanulmányok folytatására való felkészítés.

Az angol szakirányon második nyelvként francia vagy orosz nyelvekből indítunk egy csoportot (többségi választás alapján), melyben szintén magasabb óraszámban (heti 4 óra) folyik oktatás.A spanyol szakirányon a második nyelv az angol nyelv.

A 11. és 12. évfolyamon a jelentkezések és az intézményi lehetőségek figyelembe vételével lehetőség van plusz órák felvételére az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.

A jelentkezők az egységes magyar nyelv és matematika írásbeli vizsgát követően szóbeli vizsgát tesznek angol nyelvből az angol szakirányra (az általános iskolai törzsanyaghoz igazodva, tematika a honlapon.) A spanyol szakirányon motivációs beszélgetésre kerül sor magyarul.

A felvételi pontszámot 25%-ban az általános iskolából hozott pont, 50%-ban az írásbeli vizsgán, 25%-ban a szóbeli vizsgán elért eredmény alapján számítjuk.

A hozott pont az általános iskolában a 7. év végén és a 8. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, matematika, a tanult idegen nyelv, valamint a biológia, kémia, fizika közül választott további egy tantárgy osztályzataiból kerül kiszámításra.

Reál tehetséggondozó képzés
Matematika-fizika szakirány: 07 kód

A matematika-fizika szakirányú tanulócsoportba a természettudományi tantárgyak iránt érdeklődő jó képességű, kreatív, tudományos, műszaki, orvosi, kutató, stb. pályára készülő diákokat várunk. Ebben az osztályban a matematika és fizika tantárgyak magas szintű elsajátítását emelt óraszámmal, csoportbontással, kísérletező gyakorlati képzéssel, a tanulók egyéni kutatási tevékenységének mentorálásával, megújult módszertani eszközökkel (projektmódszer) segítjük elő.

A második idegen nyelvek tekintetében német és spanyol nyelvekből választhatnak, a csoportok indulása és beosztása jogszabályi előírások alapján lehetséges.

Fizikaórán

A 11. és 12. évfolyamon a jelentkezések és az intézményi lehetőségek figyelembe vételével lehetőség van plusz órák felvételére az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.

A jelentkezők az írásbeli vizsgát követően az általános iskolában tanultakon alapuló, a természettudományos műveltséget, alapvető tájékozottságot felmérő, a szövegértésre, logikai képességekre, taníthatóságra irányuló szóbeli meghallgatáson vesznek részt. (Tematika a honlapon.)

A felvételi pontszámot 25%-ban az általános iskolából hozott pont, 50%-ban az írásbeli vizsgán, 25%-ban a szóbeli vizsgán elért eredmény alapján számítjuk.

A hozott pont az általános iskolában a 7. év végén és a 8. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, matematika, a tanult idegen nyelv, valamint a biológia, kémia és fizika tantárgy osztályzataiból kerül kiszámításra.

Reál tehetséggondozó képzés
Biológia-kémia szakirány: 08 kód

A biológia-kémia szakirányú tanulócsoportba a természettudományi tantárgyak iránt érdeklődő kiemelkedő képességű, kreatív, tudományos, műszaki, orvosi, kutató, stb. pályára készülő diákokat várunk.

Ebben az osztályban a biológia és kémia tantárgyak magas szintű elsajátítását emelt óraszámmal, csoportbontással, kísérletező gyakorlati képzéssel, a tanulók egyéni kutatási tevékenységének mentorálásával segítjük elő.

A második idegen nyelvek tekintetében német és spanyol nyelvekből választhatnak, a csoportok indulása és beosztása jogszabályi előírások alapján lehetséges.

A 11. és 12. évfolyamon a jelentkezések és az intézményi lehetőségek figyelembe vételével lehetőség van plusz órák felvételére az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.

Kémiaaórán

A jelentkezők az írásbeli vizsgát követően az általános iskolában tanultakon alapuló, a természettudományos műveltséget, alapvető tájékozottságot felmérő, a szövegértésre, logikai képességekre, taníthatóságra irányuló szóbeli meghallgatáson vesznek részt. (Tematika a honlapon.)

A felvételi pontszámot 25%-ban az általános iskolából hozott pont, 50%-ban az írásbeli vizsgán, 25%-ban a meghallgatáson elért eredmény alapján számítjuk.

A hozott pont az általános iskolában a 7. év végén és a 8. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, matematika, a tanult idegen nyelv, valamint a biológia, kémia és fizika tantárgy osztályzataiból kerül kiszámításra.

Humán tehetséggondozó képzés: 09 kód

Jó képességű, sokoldalú, szorgalmas, az érettségi után felsőfokú tanulmányokat tervező, alapvetően humán beállítottságú (pl. gazdasági, pénzügyi vagy más – matematika, a történelem és az angol nyelv tárgyakat felvételi követelményként megjelölő – szakirányt választó) diákokat várunk a humán tehetséggondozó osztályba.

Ezen a tagozaton a kerettantervi ajánlásokhoz képest magasabb óraszámban tanulnak történelmet, magyar nyelv és irodalmat, matematikát és idegen nyelvet. A művészeti nevelés kiemelt hangsúlyt kap ebben a képzésben.

Az angol mellé a második idegen nyelvként választhatnak a tanulók a német (haladó) és a francia (kezdő) nyelvek közül, a csoportok indulása és beosztása az arányos csoportszámok és jogszabályi előírások alapján lehetséges.

A 11. és 12. évfolyamon a jelentkezések és az intézményi lehetőségek figyelembe vételével lehetőség van plusz órák felvételére az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.

A jelentkezők az egységes írásbeli vizsgát követően az általános iskolában tanultakon alapuló, a műveltséget, alapvető tájékozottságot felmérő, a szövegértésre, logikai képességekre, taníthatóságra irányuló szóbeli meghallgatáson vesznek részt.

A felvételi pontszámot 25%-ban az általános iskolából hozott pont, 50%-ban az írásbeli vizsgán, 25%-ban a meghallgatáson elért eredmény alapján számítjuk.

A hozott pont az általános iskolában a 7. év végén és a 8. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, matematika, a tanult idegen nyelv, valamint a biológia, kémia, fizika közül választott további egy tantárgy osztályzataiból kerül kiszámításra.

További tudnivalók

Belső vizsgarendszer:

Bejövő évfolyamok számára bemeneti méréseket tartunk egyes tantárgyakból (idegen nyelvek, természettudományos tagozat).

Magyar nyelv és matematika tantárgyakból valamennyi képzésben a 10. évfolyamos tanulók tudás alapú szintfelmérésben vesznek részt az éves munkatervben meghatározottak szerint.

A természettudományos osztályokban a biológia-kémia szakirányon a diákok a 10. évfolyamon kémia tantárgyból, a 11. évfolyamon biológia tantárgyból szintvizsgát tesznek.

A 11. évfolyam tanulói (a két tanítási nyelvű képzés kivételével) minden év májusában próbanyelvvizsgán vesznek részt, mely írásbeli és szóbeli részből áll. A próbavizsga eredménye útmutatóul szolgálnak a továbbhaladás tekintetében, a tanulmányi eredményeket nem befolyásolja.

A két tanítási nyelvű képzésekben a célnyelvi előkésztés évében három vizsgát iktatunk be. A 9. évfolyamon az öt évfolyamos képzéstípusban egyszer, a négy évfolyamos képzéstípusban félévenként tartunk vizsgákat, ezzel segítve a nyelvi visszacsatolást és a nyelvtudás folyamatos fejlődését.

Az érettségi vizsgára való felkészülés folyamatában a végzős évfolyam tanulóinak szintfelmérést szervezünk matematika, magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyakból. A mérés témaköreit az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V.24.) OM rendelet alapján állítjuk össze. A felmérés feladattípusai is megegyeznek a középszintű érettségin előforduló feladatokkal.

Tanítási órán kívüli ismeretszerzési lehetőségek

  • Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök igény szerinti tantárgyakból.
  • Az iskolában „Digitális alkotóműhely” működik, melynek korszerű eszközök állnak rendelkezésére: robotépítő készletek, programozható tudományos elektronikai csomagok, 3D nyomtató, lézergravírozó, stb.
  • Iskolánk ECDL vizsgaközpontként is működik. Az itt tanuló diákoknak lehetőségük nyílik a hét modulból álló nemzetközi számítógép kezelői vizsgabizonyítvány megszerzésére.
  • Idegen nyelvű projektnapok, rendezvények
  • Széleskörű sportolási lehetőségek
  • Szerteágazó művészeti tevékenység érdeklődési köröknek megfelelő fejlesztő csoportok
  • Tanulmányi kirándulások
  • Pályázatok révén külföldi utazások (Határtalanul)
  • Erasmus+ lehetőségek: csoportos tanulói mobilitások külföldön, projektmunka nemzetközi környezetben

Nyelvvizsga-felkészítés

Mivel intézményünk alapítványi megbízásból TELC nyelvvizsgahelyként is működik, a kötelező tanórai keretek mellett további segítséget nyújtunk a tanulók nyelvtanulásához, a nyelvvizsga megszerzéséhez. Tanáraink jelentős felkészítői és vizsgáztatói gyakorlattal rendelkeznek, ezt a tapasztalatot természetesen a tanórai gyakorlatba is beépítik.

Élsportolók tanulmányainak támogatása:

Valamennyi meghirdetett képzésünkre várjuk a jó tanuló, jó sportoló diákokat.

Számukra tanulmányaik során - a sportegyesületekkel való kapcsolattartás mellett - egyénre szabott támogatást nyújtunk egyedi elbírálás alapján.

A vizsgázó teljesítményének értékelése:

A hozott pont 25%, az írásbeli 50%, a szóbeli 25% arányban szerepel a felvételi összesített pontszámban valamennyi tagozaton.

A hozott pontot az általános iskolában a 7. év végén és a 8. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, matematika, tanult idegen nyelv, valamint a biológia, kémia, fizika közül választott további egy tantárgy osztályzataiból számítjuk ki. Kivételt képeznek a reál tehetséggondozó tagozatok, ahol a biológia, kémia, fizika egyaránt beszámítódik. Az angol nyelv-digitális kultúra képzésben angol nyelvből előképzettség szükséges és a digitális kultúra az ötödik beszámítandó tantárgy, ill. a szóbeli meghallgatás része egy gyakorlati feladat megoldása is (tematikák elérhetők a honlapon).

A hat évfolyamos gimnáziumi képzésben a hozott pont az általános iskolában az 5. év végén és a 6. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, matematika, a tanult idegen nyelv, valamint további egy, szabadon választott tantárgy osztályzataiból kerül kiszámításra.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok.

Idegen nyelv tanulása alól fennálló mentesítés esetén a hozott pontok számítása a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), matematika, történelem és az adott képzésnél meghatározott választott/kijelölt tantárgy osztályzatai alapján történik, arányosítva a maximális 50 ponthoz.

Matematika tantárgy tanulása alól fennálló mentesség esetén a hozott pontok számítása a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), idegen nyelv, történelem és az adott képzésnél meghatározott választott/kijelölt tantárgy osztályzatai alapján történik, arányosítva a maximális 50 ponthoz.

A központi írásbeli felvételi feladatsor megírása alól nem mentesíthető a tanuló.

Amennyiben a tanulót szakértői vélemény alapján mentesítették az írásbeli számonkérések alól iskolájában, szülői kérvény és a Szakértői vélemény benyújtást követően a felvételi eljárásban szerezhető maximális 200 pontot a matematika központi írásbeli maximális pontszámával csökkentjük, a maximális elérhető pontszám ezáltal 150 pont lesz. A megszerzett pontszám arányosításra kerül a maximális 200 ponthoz.

Amennyiben a tanulót mentesítették iskolájában a helyesírás minősítése és értékelése alól, vagy számára engedélyezték az írásbeli munkához többletidő biztosítását, kérelem és a Szakértői vélemény benyújtása után az igazgató határozatot hoz a mentességek megadásáról.

Amennyiben a tanulót szakértői vélemény alapján iskolájában mentesítették a szóbeli feleletek értékelése és minősítése alól, továbbá engedélyezték számára a szóbeli feleletek írásban történő kiváltását (mutista), úgy benyújtott kérelme alapján szóbeli meghallgatáson/vizsgán nem kell részt vennie. A felvételi eljárásban a maximálisan megszerezhető 200 pontot a szóbeli meghallgatás/vizsga pontszámával csökkentjük, így a maximálisan elérhető pontszám 150 pont lesz. A megszerzett pontszám arányosításra kerül a maximális 200 ponthoz.

-->